KURSBESKRIVNING:
Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar)

STYRANDE DOKUMENT
Liftläroplan, enligt SS-ISO 18878:2013

Arbetsmiljölagen 1977:1160
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet. ( 3 kap 3§)

Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:6

ANTAL:
Max antal deltagare är 15 deltagare per utbildningstillfälle.

KURSINNEHÅLL:
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

  • Kursdokumentation
  • Arbetsmiljölagen
  • Val av lift och förarkrav
  • Besiktningsregler
  • Uppställning av lift
  • Arbete från lift
  • Transport av lift

(29 §) I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

BASUTBILDNING:
Ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande lifttyperna. För att uppfylla LLPs krav krävs en kombination av 2 lifttyper.

Utbildningen ger behörighet för: a) saxbord med stödben (A1)  b) självgående bomlift (B3).

MÅLGRUPP:
Användare av mobila arbetsplattformar (samtliga som ska använda/hantera lift eller kommer i kontakt med lift).

KURSMÅL:
Förstå och praktiskt kunna hantera liftar av olika typer. Vara medveten om vilka ev. risker hantering av mobila arbetsplattformar kan innebära. Deltagaren ska veta vad som krävs för att undvika risker i arbetet med mobila arbetsplattformar.

KURSLÄNGD:
8 tim (4 timmar teori + 4 timmar praktik)

FÖRKUNSKAP:
Inga förkunskaper krävs.

ÖVRIGT:
Deltagarna erhåller ett studiematerial.
Kursen avslutas med både ett teoretiskt och ett praktiskt prov (på typ A1 och B3).